【般涉调】哨遍_硬谒十载驱原文,翻译,赏析_拼音版_作者董君瑞 

【般涉调】哨遍_硬谒十载驱

作者:董君瑞 朝代:元代
【般涉调】哨遍_硬谒十载驱原文
硬谒

十载驱驰逃窜,虎狼丛里经魔难。居处不能安,空区区历遍尘寰。远游世间,波波漉漉,穰穰劳劳。一向无程限,刬地不着边岸。镜中空照,冠上虚弹。诗书有味眼生花,岁月无情鬓成斑。长铗归来,壮志难酬,功名运晚。

【幺】世事谙博看.人情冷暖谁经惯?风帽与尘寰,遍朱门白眼相看。腹内闲,五车经典,七步文章。到处难兴贩,半纸虚名薄官。飘零吴越,梦觉邯郸。碧天凤翼未曾附,苍海龙鳞几时攀。困此穷途,进退无门,似羝羊触藩。

【耍孩儿】待向人前开口实羞赧,折腰处拳拳意懒。这回不免向君前,曲弓弓冒突台颜。故来海上垂钓线,特向津头执钓竿,有意相侵犯。将你个高门诌媚,小子相干。

【六煞】知君廉俭犹清干,据头角轩昂见罕。即非面谕厮过从,将明公焉敢相残?岂不知甜言与我三冬暖,恶语伤人六月寒?你是多少人称赞,道你量如江海,器若丘山。

【五】也不索闲言赞,冷句儿攒,快疾做取英雄汉。扫除乞俭分开吝,倚阁酸寒打破悭。忙迭办,俺巷来近远,怎地回还?

【四】你是明白与,俺索子细拣,怕行挑剜接补并糜烂。至元折脑通行少,中统糖心倒换难。翻复从头看,则要完全贯伯,分晓边阑。

【三】你要寻走衮,觅转关,上天掇着梯儿赶。襟厮封头发牢结定,额厮拶眉毛紧厮拴。厮蘸定权休散,坐时同坐,赸后齐赸。

【二】你又奔,俺又顽,则要紧无格迸松无慢。皮锅里炒爆铜豌豆,火坑上叠翻铁卧单。无辞惮,大生性耐,不喜心烦。

【一】谩把猾,枉占奸,布衫领安上难寻绽。头巾顶攒就宜新裹,鱼儿钅敖子饼热时赶热翻。消息汤者犯,你便辘轳井口,直打的泉干。

【尾】难动脚,怎转眼?便休推阻根廷款,多共少分明对面儿咒。

【般涉调】哨遍_硬谒十载驱拼音解读
yìng yè

shí zǎi qū chí táo cuàn ,hǔ láng cóng lǐ jīng mó nán 。jū chù bú néng ān ,kōng qū qū lì biàn chén huán 。yuǎn yóu shì jiān ,bō bō lù lù ,ráng ráng láo láo 。yī xiàng wú chéng xiàn ,chǎn dì bú zhe biān àn 。jìng zhōng kōng zhào ,guàn shàng xū dàn 。shī shū yǒu wèi yǎn shēng huā ,suì yuè wú qíng bìn chéng bān 。zhǎng jiá guī lái ,zhuàng zhì nán chóu ,gōng míng yùn wǎn 。

【yāo 】shì shì ān bó kàn .rén qíng lěng nuǎn shuí jīng guàn ?fēng mào yǔ chén huán ,biàn zhū mén bái yǎn xiàng kàn 。fù nèi xián ,wǔ chē jīng diǎn ,qī bù wén zhāng 。dào chù nán xìng fàn ,bàn zhǐ xū míng báo guān 。piāo líng wú yuè ,mèng jiào hán dān 。bì tiān fèng yì wèi céng fù ,cāng hǎi lóng lín jǐ shí pān 。kùn cǐ qióng tú ,jìn tuì wú mén ,sì dī yáng chù fān 。

【shuǎ hái ér 】dài xiàng rén qián kāi kǒu shí xiū nǎn ,shé yāo chù quán quán yì lǎn 。zhè huí bú miǎn xiàng jun1 qián ,qǔ gōng gōng mào tū tái yán 。gù lái hǎi shàng chuí diào xiàn ,tè xiàng jīn tóu zhí diào gān ,yǒu yì xiàng qīn fàn 。jiāng nǐ gè gāo mén zhōu mèi ,xiǎo zǐ xiàng gàn 。

【liù shà 】zhī jun1 lián jiǎn yóu qīng gàn ,jù tóu jiǎo xuān áng jiàn hǎn 。jí fēi miàn yù sī guò cóng ,jiāng míng gōng yān gǎn xiàng cán ?qǐ bú zhī tián yán yǔ wǒ sān dōng nuǎn ,è yǔ shāng rén liù yuè hán ?nǐ shì duō shǎo rén chēng zàn ,dào nǐ liàng rú jiāng hǎi ,qì ruò qiū shān 。

【wǔ 】yě bú suǒ xián yán zàn ,lěng jù ér zǎn ,kuài jí zuò qǔ yīng xióng hàn 。sǎo chú qǐ jiǎn fèn kāi lìn ,yǐ gé suān hán dǎ pò qiān 。máng dié bàn ,ǎn xiàng lái jìn yuǎn ,zěn dì huí hái ?

【sì 】nǐ shì míng bái yǔ ,ǎn suǒ zǐ xì jiǎn ,pà háng tiāo wān jiē bǔ bìng mí làn 。zhì yuán shé nǎo tōng háng shǎo ,zhōng tǒng táng xīn dǎo huàn nán 。fān fù cóng tóu kàn ,zé yào wán quán guàn bó ,fèn xiǎo biān lán 。

【sān 】nǐ yào xún zǒu gǔn ,mì zhuǎn guān ,shàng tiān duō zhe tī ér gǎn 。jīn sī fēng tóu fā láo jié dìng ,é sī zā méi máo jǐn sī shuān 。sī zhàn dìng quán xiū sàn ,zuò shí tóng zuò ,shàn hòu qí shàn 。

【èr 】nǐ yòu bēn ,ǎn yòu wán ,zé yào jǐn wú gé bèng sōng wú màn 。pí guō lǐ chǎo bào tóng wān dòu ,huǒ kēng shàng dié fān tiě wò dān 。wú cí dàn ,dà shēng xìng nài ,bú xǐ xīn fán 。

【yī 】màn bǎ huá ,wǎng zhàn jiān ,bù shān lǐng ān shàng nán xún zhàn 。tóu jīn dǐng zǎn jiù yí xīn guǒ ,yú ér jīn áo zǐ bǐng rè shí gǎn rè fān 。xiāo xī tāng zhě fàn ,nǐ biàn lù lú jǐng kǒu ,zhí dǎ de quán gàn 。

【wěi 】nán dòng jiǎo ,zěn zhuǎn yǎn ?biàn xiū tuī zǔ gēn tíng kuǎn ,duō gòng shǎo fèn míng duì miàn ér zhòu 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【般涉调】哨遍_硬谒十载驱原文,【般涉调】哨遍_硬谒十载驱翻译,【般涉调】哨遍_硬谒十载驱赏析,【般涉调】哨遍_硬谒十载驱阅读答案,出自董君瑞的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。渔溪中心小学诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.fqyxzx.com/shi/59958.html

诗词类别

董君瑞的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语